Privacybeleid

Dit is deze privacyverklaring van Movici. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving en in lijn met deze Privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Movici verwerkt gegevens die u aan ons verstrekt en welke mogelijk persoonsgegevens zijn, omdat u:

Movici vraagt en verwerkt dan gegevens van u om werving en selectie voor vacatures mogelijk te maken.

Daarnaast worden op onze website algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit verband kan in het bijzonder het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij bijvoorbeeld de werking van de website. Wij trachten deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekking aan derden vindt niet plaats. Hoe wij omgaan met cookies in dit verband leest u in ons Cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of dit onontbeerlijk is voor de uitvoering van uw verzoek of de overeenkomst met Movici.

Beveiligen en bewaren

Movici maakt gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, aanpassing of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Indien u solliciteert op een vacature bij Movici, worden uw gegevens vertrouwelijk bewaard tijdens de wervings- en selectieprocedure en tot maximaal 4 weken daarna, tenzij u ons toestemming hebt gegeven deze gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt zich hiertoe schriftelijk tot ons wenden: per e-mail via info@movici.nl of per post via ons contactadres.

Indien u een verzoek indient tot inzage, kunnen wij u – om misbruik te voorkomen – vragen om legitimatie. Mochten de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u het niet op prijs stelt door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.

Wijzigingen Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd en aangepast aan de meest recente regelgeving. De meest actuele versie is beschikbaar op deze website.